نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گفتگو چهره به چهره مدیر ومعاون آموزشی با دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان شهید حسین انصاری

گفتگو چهره به چهره مدیر ومعاون آموزشی با دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان شهید حسین انصاری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مدیر ومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش اردکان با دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان پسرانه شهید حسین انصاری دیداری رو د ر رو وچهره به چهره داشتند.در این دیدار نکات مهم آموزشی ومشاوره ای توسط رییس آموزش وپرورش ومعاون آموزشی بیان شد ودانش آموزان سوالات ومطالب خود را در زمینه های درسی،مشاوره ای وکنکورومسائل مربوط به آن مطرح نمودند.