نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت روز سالمند وروز کودک در دبستان 22بهمن

گرامی داشت روز سالمند وروز کودک در دبستان 22بهمن


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

به همت واحد تربیت بدنی مدیریت آموزش وپرورش، مدیریت آموزشگاه 22بهمن وشبکه بهداشت ودرمان مراسم پدربزگ ها،مادربزرگ ها ونوه هایشان در دبستان 22بهمن برگزارشد.این مراسم که به مناسبت روز جهانی سالمند وکودک برگزارشده بود؛برخی دانش آموزان با پدربزرگ ومادربزرگ های خود حاضرشده بودندوبرخی تصویری از خود در کنار آنهارا به مدرسه آورده بودند. درخاتمه سرودی توسط گروه سرود آموزشگاه تقدیم سالمندان حاضردر مراسم شدودانش آموزان این روزرا،اینگونه گرامی داشتند.