نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام مدیرآموزش وپرورش اردکان به مناسبت بازگشایی مدارس

پیام مدیرآموزش وپرورش اردکان به مناسبت بازگشایی مدارس


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

یوتی الحکمه من یشاء ومن یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیراوما یذکرالا اولوا الالباب (بقره269)

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

بوی مهر ومهربانی از نسیم آغازین نفس های گرم گل های زندگیمان در خنکای فصل پاییز که بهار تعلیم وتربیت است همراه با شادی ونشاط عزیزانمان به مشام می رسد.

باز مدرسه دفتر بزرگ علم آموزی وچگونه زیستن را برابر دانش آموزان می گشاید ومعلم،سفیر دانش وآگاهی با سر منشاء عشق وعلم که ابزار اوست به پیشوازدانش پژوهان می رود ودر این میان دانش آموزان سرود سربلندی وسرافرازی ایران راطنین اندازوبه اوج آسمان می رسانندوهمزمانی باز گشایی مدارس باماه مهر ومحرم ویادآورخاطرات دفاع مقدس،همه کتاب مهربانی را بادرس سربلندی وعزت،مقابل چشمان معلم وشاگردبازکرده اندودر مکتب عشق ومعرفت مشق شجاعت می آموزند.برخود فرض می دانم این رویداد بزرگ راستوده وبه همه کسانی که در راه تعلیم وتربیت می کوشند به ویژه معلمین عزیز تبریک گفته وبه دانش آموزان خوش استعداد دیار علم وادب وآداب؛یونان کوچک افتخار کرده وامیدواربه آینده آنان می باشم. اینجانب پیوند مهرومحرم را غنیمت شمرده وهمه معلمان دلسوز ودانش آموزان عزیز واولیاء محترم آنان را،به درس آموزی ازاین کتاب مهربانی فراخوانده وبرای همگی سلامتی ،عزت وحکمت را آرزومندم،موفقیت وسربلندیتان آرزوی من است.

مدیرآموزش وپرورش شهرستان اردکان

محمد اشرفیان