نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با سراسر استان مرحله اول آزمون علمی در شهرستان برگزار شد

همزمان با سراسر استان مرحله اول آزمون علمی در شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مرحله اول آزمون علمی دانش آموزان پایه های دهم و سوم دوره دوم متوسطه همزمان با سراسر استان در دبیرستانهای شهرستان برگزار شد و کارشناسان و مسئولین دوایر این مدیریت با حضور در مدارس روند برگزاری آن را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.