نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته کتاب وکتاب خوانی 24آبان لغایت30آبان

هفته کتاب وکتاب خوانی 24آبان لغایت30آبان


روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

  بیست و پنجمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران همه ساله از تاریخ 24 تا30 آبان برگزار می شودوبه نام هفته کتاب وکتاب خوانی معرفی می گردد برنامه های هفته کتاب و کتاب خوانی  در مدارس توسط معاونین و مربیان پرورشی انجام میشودعمده برنامه هایی که انجام می شود مانندتوجیه و تبیین هفته کتاب در مراسم صبحگاه، تقدیر از مسئولین و فعالین کتابخانه آموزشگاه ،اختصاص موضوع انشاء و نقاشی به کتاب و کتاب خوانی، ترغیب دانش آموزان به استفاده ازکتابخانه آموزشگاه ،نصب پوستر،تراکت کتاب وکتاب خوانی و اختصاص پانل به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی ،نصب احادیث در مورد مطالعه و کتابخوانی در بردآموزشگاه، بازدید ازکتابخانه عمومی شهرترغیب دانش آموزان جهت ثبت نام درکتابخانه عمومی شهر،آموزش نحوه ی صحیح مطالعه از طریق بروشور، اجرای طرح اهداءکتاب به کتابخانه آموزشگاه توسط دانش آموزان و تقدیراز دانش آموزان اهداء کننده ی کتاب،غبارروبی کتابخانه، خرید کتب مورد نیاز با توجه به شرایط سنی دانش آموزان ودرانتهابرگزاری همایش برای مدیران، معاونین درروز دوشنبه 29 آبان ازبرنامه های این هفته می باشد.