نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین جلسه شورای منطقه ای آموزش پرورش اردکان -مهرماه96

هفتمین جلسه شورای منطقه ای آموزش پرورش اردکان -مهرماه96


روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

هفتمین جلسه شورای منطقه ای آموزش وپرورش با حضور فرماندار شهرستان «رییس  جلسه »وامام جمعه شهر ومدیر آموزش وپرورش وسایر مسئولین در سالن جلسات  اداره آموزش وپرورش برگزار گردید ،ازموضوعات مطرح شده درجلسه که توسط محمد اشرفیان رییس اداره ودبیر شورامطرح شدمی توان به گزارش راه اندازی مدارس،برگزاری برنامه کشوری المپیاد ورزشی مدارس وهمچنین برنامه ریزی پیرامون یوم الله سیزده آبان نام برد ودر پایان این جلسه با گرفتن چهارمصوبه به پایان رسید.