نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هدایت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه نهم

هدایت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه نهم


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم جهت ورودبه پایه دهم دردبیرستان امام حسن مجتبی(ع)آغازگردید و نزدیک به 450نفرازدانش آموزان دختر شهرستان اردکان هدایت تحصیلی شدند.