نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه شورای اداری در سال96 برگزار شد

نخستین جلسه شورای اداری در سال96 برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نخستین جلسه شورای اداری این مدیریت برگزار شد.

بحث و بررسی در راستای هماهنگی بیشتر بین دوایر و واحدها در جهت تسهیل امور آموزشی و پرورشی، اداری و امور مربوط به مراجعان و بیان نکاتی در خصوص آمادگی در برابر باج افزار WannaCryو جاسوسی و تخلیه تلفنی از موضوعات این جلسه بود.