نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع ومعارفه

مراسم تودیع ومعارفه


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مراسم تودیع ومعارفه محمد علی طالعی ومسعود فداکاردر سالن آمفی تئاتراداره آموزش وپرورش اردکان برگزارشد،دراین مراسم مسعود فداکار به عنوان معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش اردکان معرفی گردید واز زحمات وتلاش های محمد علی طالعی معاونت پرورشی سابق قدردانی شد.لازم به ذکر است که دراین مراسم علی سرداری معاونت پرورشی وفرهنگی وبرخی از کارشناسان اداره کل ومعاونین ومربیان پرورشی مدارس اردکان نیز حضورداشتند،دراین مراسم
علی حاجی زاده نیز به عنوان کارشناس حراست این مدیریت معرفی گردید.