نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیر , معاونین و کادر هنرستان فنی شهید مطهری از انباردار این هنرستان

عیادت مدیر , معاونین و کادر هنرستان فنی شهید مطهری از انباردار این هنرستان


مدیر , معاونین و کادر هنرستان فنی شهید مطهری از محمد رضا فتاحی (انباردار هنرستان) که از ناحیه کتف دچار حادثه شده بود عیادت کردند و در جریان روند درمان و بهبودی وی قرار گرفتند.