نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکار فرهنگی

عیادت از همکار فرهنگی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش وپرورش اردکان همراه با جمعی ازهمکاران اداری از همکارفرهنگی،محمدعلی عبدی مدیر مدرسه شهید رجائی عیادت نمود و از نزدیک جویای حال ایشان شد. وی ضمن آرزوی سلامتی وبهبودی کامل برای ایشان اززحمات چندین ساله ایشان تشکر وقدردانی نمود.