نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکار فرهنگی

عیادت از همکار فرهنگی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسعود فداکار،معاونت تربیتی وپرورشی مدیریت آموزش وپرورش اردکان همراه با جمعی ازهمکاران اداری از همکارفرهنگی،محمود کریم زاده معاون پرورشی آموزشگاه حائریان عیادت نمود و از نزدیک جویای حال او شد.وی ضمن آرزوی سلامتی وبهبودی کامل برای ایشان اززحمات چندین ساله ایشان تشکر وقدردانی نمود.