نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکار فرهنگی خلیل امیری

عیادت از همکار فرهنگی خلیل امیری


 عیادت از همکار ارجمند فرهنگی بازنشسته جناب آقای خلیل امیری که بیست ویک سال پیش در سانحه تصادف دچارقطع نخاع شد .