اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

طرح یک روز با انجمن

طرح یک روز با انجمن


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

در طرح یک روز با انجمن، پیمانفر مدیر اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان یزد در دو بخش، برای مدیران و روسای انجمن مدارس شهرستان اردکان صحبت های مهمی را بیان نمود.

در بخش اول، ابوالفضل کارگر، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، از اهمیت انجمن و اختیارات آن سخن گفت. همچنین در ادامه اضافه کرد در شهرستان اردکان، کارهای انجمن محدود به موارد مالی شده است درحالیکه ما باید انجمن فعال تری داشته باشیم و در بخش آموزش و مهم تر از آن، پرورش، انجمن را فعال کنیم و خانواده ها بیشتر درگیر باشند.

در ادامه پیمانفر، مدیر اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان یزد، قوانین و بخش نامه های انجمن و همچنین سرویس مدارس را برای مدیران مدارس شهرستان اردکان برشمرد و تاکید کرد: همانطور که شعار هفته پیوند این بود که مشارکت در مدرسه، حق والدین است، همه ما در کنار هم باید این شعار را عملی کنیم.

بخش دوم صحبت ها برای روسای انجمن مدارس شهرستان اردکان انجام شد که ابتدا ابوالفضل کارگر، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، از روسای انجمن مدارس خواست تا در بخش پرورش نیز مطالبه گر باشند و راهکار حل مشکلات دانش آموز خود را از مدیر و مدارس پیگیر باشند.

در پایان نیز روسای انجمن مدارس سوالات و دغدغه های خود را مطرح نمودند.

پیمانفر، مدیر اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان یزد، در طرح یک روز با انجمن از مرکز مشاوره اردکان نیز بازدید نمودند و از نزدیک در جریان کارهای صورت گرفته در این مرکز قرار گرفتند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات