نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع به ساخت سالن چندمنظوره خیری مرحوم کمال دشتی

شروع به ساخت سالن چندمنظوره خیری مرحوم کمال دشتی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

احداث سالن خیری چند منظوره مرحوم کمال دشتی به همت برادروی،علی دشتی آغازشد.ساخت این سالن در آموزشگاه شهیدمختاری وبه مساحت 220مترمربع اجرا می گرددونیازآموزشگاه را به سالن امتحانات،سالن نماز خانه وسالن اجتماعات مرتفع می سازد.گفتنی است که این آموزشگاه درسال جاری تحصیلی،دارای363نفر دانش آموزمی باشد.