نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهیابی به مرحله کشوری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش ویادگیری

راهیابی به مرحله کشوری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش ویادگیری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

سه نفراز همکاران رشته دینی وعربی به جشنواره کشوری نوآوری در فرآیندآموزش ویادگیری راه یافتند. زهراشجاعی،سعیده کمالی وفاطمه دهقانی از دبیران مقطع متوسطه اول هستند که برای اولین باراز شهرستان اردکا ن به این جشنواره راه پیدا کردند.گفتنی است که این جشنواره به ابتکارمعاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزارمی گردد ودومین دوره خود راپشت سرمی گذارند، این جشنواره با هدف تحقق راهکار11/7سندتحول بنیادین آموزش وپرورش مبتنی برتوسعه زمینه وافزایش توانمندی های حرفه ای میان معلمان اجرامی شودوسبب تبادل تجارب ودستاوردهادر سطح محلی وملی می باشد.