نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در جلسه هیات مدیره تعاونی مسکن :

در جلسه هیات مدیره تعاونی مسکن :


در بیست و پنجمین جلسه  هیات مدیره  تعاونی  مسکن خانه و کاشانه فرهنگیان  که روز دوشنبه 31خرداد 95برگزار شد پس از ارائه گزارش مدیر عامل از وضعیت پروژه احمد آباد قیمت های پایه قطعات مسکونی  و تجاری که با نظر کارشناس و خبره محلی و بر اساس قیمت تمام  شده تعیین گردیده بود مورد ارزیابی هیات مدیره  قرار گرفت و به تصویب رسید.
در این جلسه در خصوص زمان و شرایط واگذاری قطعات به متقاضیان بحث شد و مقرر گردید تا با دعوت از کلیه متقاضیانی که در پروژه  احمد آباد سرمایه گذاری نموده اند و بر اساس اولویت واریز پیش پرداخت ثبت نام  نسبت به واگذاری  قطعات اقدام گردد.
در این جلسه مقرر شد  اوایل هفته  آینده  جلسه توحیهی  و واگذاری زمین  با حضور  بازرسین شرکت تعاونی  برگزار شود.
در این جلسه همچنین  خرید زمین جهت اعضا تعاونی در محدوده  بلوار ایت الله خاتمی .. صحرای عصمت  به تصویب هیات مدیره  رسید.
با اعلام هیات مدیره تعاونی مسکن  زمین های پروژه احمد آباد با قیمت  تمام شده و هزینه های اجرای تاسیسات اب و برق و گاز  به همکاران  واگذار  میشود.