نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کلاسگذاری آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

جلسه کلاسگذاری آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور سازماندهی آموزش دهنگان نهضت سوادآموزی در راستای واگذاری فعالیتهای سواد آموزی به 21 آموزش دهنده جهت تعلیم 214 سوادآموز در قالب دوره های تحکیم، انتقال و سوادآموزی، جلسه کلاسگذاری آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی با حضور کارشناس مسئول سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.