نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد شاهد شهرستان اردکان برگزارشد

جلسه ستاد شاهد شهرستان اردکان برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دومین جلسه ستادشاهدشهرستان اردکان برگزارشد.

محمد اشرفیان،مدیرآموزش وپرورش شهرستان اردکان ازحضوراعضاومدعوین درجلسه ستادشاهد به جهت ارتقای کمی وکیفی مدارس شاهدوخدمت به دانش آموزان وخانواده محترم شهداوایثارگران،تقدیر وتشکرنمود.وی افزود فرزندان شاهد وایثارگرمیراث دارامانات گرانقدری هستند که همچون نگینی درمدارس شاهد می درخشندکه باید به امر تعلیم وتربیت این عزیزان توجه ویژه داشت.سیدعلی میرشمسی،رییس بنیاد شهیدشهرستان اردکان نیز دراین جلسه اززحمات وتلاش های ستاد شاهدآموزش وپرورش وهمچنین فعالیت مدارس شاهددر سال تحصیلی گذشته تقدیر وتشکر کرد.وی درادامه ازفعالیت های ستاد شاهد و وضعیت تحصیلی دانش آموزان شاهد وایثارگر،مطالبی را بیان کرد و برلزوم توجه بیشتربه مدارس شاهدتاکیدکرد. درادامه بحث،امورتحصیلی وآمار ثبت نامی فرزندان شاهد وایثارگردرسال تحصیلی جدید،رسیدگی به وضعیت مدارس شاهد،ازموضوعاتی بودکه مورد بحث وبررسی قرار گرفت.