نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی آموزش و پرورش برگزار شد

جلسه برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی آموزش و پرورش برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی آموزش و پرورش در سال تحصیلی 96-95 با ملحوظ داشتن سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ، اهداف و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، خط مشی‌های جدید وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر نقشه راه سند تحول و سایر اسناد فرادستی و به منظور مدیریت بهینه منابع انسانی با رویکرد برنامه ریزی منابع منطقه ای در محل دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان و با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید و طی آن اعضا پیرامون ساماندهی نیروی انسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی در این راستا گرفته شد.