نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم اجرایی دوره آموزشی تربیت قرآنی

تقویم اجرایی دوره آموزشی تربیت قرآنی


به اطلاع می رساند  تقویم اجرایی دوره آموزشی تربیت قرآنی به شرح ذیل می باشد:

تذکر: پرسنل محترم غیر دولتی، حق التدریس و حمایتی که کد پرسنلی آنها در سامانهltmsقابل شناسایی نمی باشد، می توانند طبق ردیف 1 جدول تقویم اجرایی دردوره با کد ملی ثبت نام نمایند.