نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ستاد شاهد

تشکیل جلسه ستاد شاهد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه ای به منظور بررسی برنامه های آموزشی وپرورشی مدارس شاهد در سال تحصیلی 97-96با محوریت دانش آموزان طرح شاهد برگزارشد.در این جلسه راهکارهایی جهت رشد علمی وتربیتی بیشتر فرزندان شاهد وایثارگرشهرستان ارائه شد.دراین جلسه مدیر آموزش وپرورش ،رییس وکارشناس فرهنگی بنیاد شهید وامورایثارگران وجمعی ازمدیران مدارس شاهد شهرستان حضور داشتندو مدیران مدارس هرکدام به بیان توضیحاتی در مورد مدارس خود پرداختند.