نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل اولین جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان مرحوم بیطرف

تشکیل اولین جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان مرحوم بیطرف


 روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش اردکان:

دبیرستان دوره اول مرحوم بیطرف اولین جلسه انجمن اولیاء ومربیان خود را حول محور برنامه ها واهداف آموزشگاه در یک سال تحصیلی تشکیل داد ، سیّد جمال امامی مدیر آموزشگاه هدف از تشکیل جلسه را انتخاب اعضا انجمن دانست واضافه نمود که پنج نفر به عنوان اعضای انجمن ونمایند گان اولیاء دانش آموزان در آموزشگاه انتخاب شدند همچنین وی به حضور چشمگیر وبی سابقه ی 90در صدی والدین دانش آموزان در این جلسه اشاره کرد که همه ی اینها نشانه ی اهمیّت موضوع برای خانواده ها می باشد .