نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از انجمن اولیاء ومربیان برتر کشوری

تجلیل از انجمن اولیاء ومربیان برتر کشوری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

از انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان فرزانگان شهداء که در سطح کشورمقام برترراکسب نمودند،تجلیل شد.دراین مراسم که درسالن جلسات مدیریت آموزش وپرورش اردکان انجام گرفت، محمد اشرفیان ضمن تشکرازمدیریت آموزشگاه واعضای انجمن اذعان داشت که درسطح شهرستان 105انجمن فعال وجوددارد که دوازده انجمن روستایی ومابقی شهری می باشدوی درادامه،انجمنی راموفق دانست که دورکن اصلی آن یعنی شورای دبیران وانجمن اولیاء ومربیان آن فعال وکمک کارهمدیگردرامور آموزشگاه باشند.این انجمن بادرنظر گرفتن تمام قوانین و شرایط مربوط به امور انجمنهای اولیاء ومربیان؛درسطح کشوربه عنوان مقام برترشناخته شده است.وی افزود مدارسی چون خادم زاده،امام حسن مجتبی(ع)،علی ابن ابیطالب(ع)وهفده شهریورنیزمقا م های برتر استانی را کسب نمودند.