نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بمنظور بررسی روند سوادآموزی در شهرستان تشکیل شد

بمنظور بررسی روند سوادآموزی در شهرستان تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور ارزیابی روند سوادآموزی بیسوادان شهرستان گروه بهبود کیفیت تشکیل جلسه داد.در این جلسه که امین الرعایا ،معاون سوادآموزی و محمدی کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی دوره سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان در آن حضور داشتند مسائل و مشکلات موجود در راه سوادآموزی افراد بیسواد مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.