نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمادین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای آموزشگاه فردوسی

برگزاری نمادین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای آموزشگاه فردوسی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مراسم نمادین  المپیاد درون مدرسه ای با حضور تنی چند ازمسئولین شهر در آموزشگاه فردوسی اردکان برگزار شد . ابتدا حسن فتاحی مدیر آموزشگاه ضمن خیر مقدم به مدعوین هدف از اجرای این المپیاد ورزشی را ایجاد روحیه نشاط وامید به آینده برای فرزندان این مرزو بوم عنوان کرد وسپس دکتر شکراللهی رییس اداره ورزش وجوانان اردکان پیرامون ورزش و ورزشکارو وضعیت خوب وروبه رشد ورزش در اردکان مطالبی رابیان کرد ودر ادامه دانش آموزان به اجرای سرود همگانی وتکخوانی پرداختند وسپس تیم باستانی کار دانش آموزان وهمچنین تیم آکروژیم شهرستان که حائز مقام کشوری می باشند به اجرای نمایش پرداختند.