نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری شورای منطقه ا ی آموزش وپرورش

برگزاری شورای منطقه ا ی آموزش وپرورش


به گزارش روابط عمومی اموزش وپرورش اردکان:

جلسه شورای منطقه ای آموزش وپرورش اردکان با ریاست فرماندارشهرستان اردکان وهمچنین با حضور محمد اشرفیان مدیرآموزش وپرورش،مرآت امین الرعایا، معاون سوادآموزی اداره کل،محمد علی شرافت رییس نهضت سوادآموزی وسایرمسئولین شهر برگزارشد. دراین جلسه پیرامون موضوعاتی چون نهضت ملی حفظ جزء سی ام قرآن کریم،اولین دوره سفرمعنوی راهیان نور، تجلیل ازانجمن برتر کشوری و انسداد مبادی بیسوادی بحث وگفتگو شد.