نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای آموزشگاه ها وتعیین سرگروه

برگزاری جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای آموزشگاه ها وتعیین سرگروه


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با حضور معلمان درس تربیت بدنی در سالن جلسات مدیریت آموزش وپرورش اردکان برگزارگردید.دراین جلسه تصمیماتی برای هرچه بهتروباشکوه تربرگزارکردن این المپیاد ورزشی اتخاذگردید.همچنین دراین جلسه سیدمحمد میرجعفری ولیلایمنی به عنوان سرگروه درس تربیت بدنی تعیین گردیدند.در پایان جلسه بن البسه ورزشی از سوی واحد تربیت بدنی مدیریت آموزش وپرورش به معلمین ورزش اعطاء گردید.