نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک هماهنگی وپشتیبانی

برگزاری جلسه مشترک هماهنگی وپشتیبانی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه کمیته هماهنگی وپشتیبانی با موضوعاتی چون اجرای میدان تیر،هماهنگی اجرای طرح هجرت 3وطرح ولایت برگزار شد. دراین جلسه مسئولین آموزش وپرورش وهمچنین نمایندگانی از سپاه ،بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان نیز حضور داشتند؛ابتدا محمد اشرفیان  مدیر آموزش وپرورش اردکان درخصوص همدلی وهمکاری ما بین اداره آموزش وپرورش اردکان وبسیج،مطالبی ایراد نمود و درادامه حسین هاتفی جانشینناحیه بسیج اردکان ضمن تقدیر وتشکراززحمات همکاران آموزش وپرورش درجهت تحقق برنامه هایبسیج دانش آموزی وبسیج فرهنگیان خواهان ادامه وتداوم همکاری شد؛سپس حسین پورمداح فرمانده حوزه دانش آموزی گزارش عملکرد اجرای مراحل عملی سر فصل های درس آمادگی دفاعی مدارس راارائه نمودوهمچنین درخصوص نحوه اجرای میدان تیر مطالبی رابیان کرد.دراین جلسه همچنین مقررشد که اجرای میدان تیر دانش آموزان پسر طی دو روز سه شنبه و پنج شنبه 21و23 فروردین 97در محل میدان تیر پادگان ولیعصر(عج)اجرا گردد.