نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای سلامت

برگزاری جلسه شورای سلامت


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه شورای سلامت دانش آموزی با حضورریاست شبکه بهداشت ودرمان درمحل دفتررییس آموزش وپرورش تشکیل شد.در این جلسه محمداشرفیان مدیرآموزش وپرورش اردکان ضمن خیرمقدم به اعضاءحاضر؛آموزش وپرورش صحیح دانش آموزان را وقتی مثمر دانست که بین همه ارگان هاوادارات با آموزش وپرورش تعامل وهمکاری وجود داشته باشد،به ویژه توجه به سلامت جسم و روان دانش آموزان وهمکاری در این زمینه،که این تعامل در شهرستان اردکان به خوبی وجود دارد. دکترپورهاشمی رییس شبکه بهداشت ودرمان ضمن تایید سخنان مدیر آموزش وپرورش؛مهمترین دستاوردجلسه را تامین سلامت دانش آموزان وبه تبع آن شهروندان دانست ورسیدگی به امورسلامت وبهداشت را از وظایف دو اداره آموزش وپرورش وشبکه بهداشت ودرمان دانست.هماهنگی بین دونهادتاثیرگذاریعنی آموزش وپرورش وشبکه بهداشت ودرمان ورسیدگی به امور دانش آموزان،تشکیل جلسات فصلی سلامت در آموزش وپرورش وشبکه بهداشت،تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت،اعزام مامورین بهداشت به مدارس ونظارت بر بهداشت مدارس از تصمیمات متخذه در این جلسه بود.