نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای اداری

برگزاری جلسه شورای اداری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه شورای اداری با حضور محمد اشرفیان مدیراداره،معاونین وسایر کارکنان اداره آموزش وپرورش اردکان در سالن جلسات این مدیریت برگزارگردید.محمد اشرفیان تعامل وهمدلی بین کارکنان را بی نظیرتوصیف نمود وآن را سبب موفقیت وکارایی این مدیریت دانست. درادامه هریک از همکاران،مطالبی ازحوزه مسئولیت خود رابیان نمودندوبه سوالات ومطالب آنان پاسخ داده شد.در خاتمه جلسه؛ از همکارانی که به تازگی سمت جدیدی را عهده دارشدندویا ازاداره منتقل گردیدند،تجلیل به عمل آمد.