نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه راهبران آموزشی

برگزاری جلسه راهبران آموزشی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

نشست راهبران آموزشی برگزار و در این جلسه هر کدام از راهبران به تشریح مسایل و مشکلات خود پرداختند و تصمیماتی در زمینه این مشکلات اتخاذ شد.
همچنین گزارش جامعی از بازدید های آموزشی منطقه خدمت ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان، ارائه شد.