نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه رابطان هسته مشاوره

برگزاری جلسه رابطان هسته مشاوره


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه رابطان هسته مشاوره با موضوع اجرای طرح کشوری خود مراقبتی ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی در سالن جلسات آموزش وپرورش برگزارشد درابتدای جلسه خانم فاضل مسئول هسته مشاره آموزش وپرورش در خصوص تاثیررابطان هسته درشناسایی وارجاع دانش آموزان ابتدایی با توجه به عدم حضورمشاوردراین مقطع وهمچنین نقش پیشگیرانه رابطان مطالبی رابیان کردوسپس طرح کشوری درقالب کارگاه به مدعوین آموزش داده شد.