نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه بررسی وتحلیل آزمون های سلامت در مدارس متوسطه اول

برگزاری جلسه بررسی وتحلیل آزمون های سلامت در مدارس متوسطه اول


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه ای با موضوع بررسی وتحلیل آزمون های سلامت درآموزشگاه های متوسطه دوره اول با حضور مدیر آموزش وپرورش،خانم دکتر حسینی وسایر مشاوران مدارس در محل سالن جلسات برگزارشد. در ابتدا محمد اشرفیان ضمن خیر مقدم به مدعوین به اهمیت نقش مشاوران وحضورمثمرثمر آنان در مدارس اشاره کرد،درادامه خانم فاضل کارشناس مشاوره مدیریت آموزش وپرورش هدف از تشکیل جلسه راارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری ومقابله با آسیب ها ومشکلات در این مقطع حساس تحصیلی عنوان کردسپس هرکدام از مشاوران مدارس به ارائه نتایج آزمون سلامت وراهکارهای پیشنهادی در آموزشگاهایی که در آن شاغل هستند،پرداختندودر خاتمه خانم دکتر حسینی به جمع بندی مطالب پرداخت ودر مورد روش های مقابله با آسیب هایی که ممکن است گریبانگیر دانش آموزان گردد مطالبی را بیان کرد.