نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء ومربیان هنرستان شهید مطهری

برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء ومربیان هنرستان شهید مطهری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اولین جلسه انجمن اولیاومربیان هنرستان فنی شهید مطهری اردکان برگزارشد.دراین جلسه ادبی مدیرهنرستان به همراه معاونین آموزشگاه حضورداشتند ومطالبی درباره قوانین آموزشی وکارگاهی واهداف هنرستان درسال جدید تحصیلی رابرای اولیاتشریح نمودند.در پایان با انجام رای گیری ؛اعضای اصلی انجمن اولیاء ومربیان آموزشگاه انتخا ب گردیدند.