نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی با رویکرد تحکیم ارزشها و باورهای دینی ، آموزه های سیاسی ، اجتماعی درتمامی مقاطع تحصیلی شهرستان اردکان برگزار گردید. از جمله وظایف شورای مدارس، انتقال نظرات، پیشنهادات و مشکلات دانش آموزان و آموزشگاه به مدیرمی باشد.این نظرات وپیشنهادات بوسیله کمیته های تخصصی از قبیل کمیته فرهنگ و قران، کمیته بهداشت، کمیته علمی و آموزشی، کمیته هنری، کمیته سیاسی و اجتماعی، کمیته تعاون و فعالیتهای گروهی و کمیته ورزشی صورت می پذیرد.