نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی با حضور بازرسان وزارتی

برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی با حضور بازرسان وزارتی


 به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش  اردکان روز یکشنبه از سوی وزارت آموزش وپرورش بازرسانی جهت انجام برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی از دو آموزشگاه 22بهمن وآموزشگاه حاجی ربابه فتوحی(مادر) بازدیدی به عمل آوردند، حمید ادبی معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش اردکان هدف از اجرای این برنامه را ارتقاء سطح مدیریت آموزشگاهی مدارس دانست که برای تعیین سطح موفقیت درآموزشگاه ها انجام می پذیرد.