نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازرسان وزارتی برنامه تعالی ازآموزشگاه های مادر و22بهمن بازدیدکردند

بازرسان وزارتی برنامه تعالی ازآموزشگاه های مادر و22بهمن بازدیدکردند


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

بازرسان وزارتی آموزش وپرورش از دو آموزشگاه ابتدایی مجری برنامه تعالی بازدید نمودند وازنزدیک درجریان فعالیت های این دوآموزشگاه قرارگرفتند.شایان ذکر است که برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی داردباتکیه برسند تحول بنیادین ونگاهی تعالی بخش،مدرسه محور،مشارکت جو وکیفیت مدارضمن تمرکزبرفرآیندهای مدیریتی، شرایطی را فراهم آوردتاکلیه عوامل موثردر مدیریت مدرسه شناسایی شوند وظرفیت ها وتوانایی های داخلی وپیرامونی خود رابا اتخاذرویکرد برنامه محوری مشخص نماید.