نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان امتحانات اداره کل آموزش وپرروش ازمدارس متوسطه دوم اردکان

بازدید کارشناسان امتحانات اداره کل آموزش وپرروش ازمدارس متوسطه دوم اردکانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اردکان،کارشناسان امتحانات اداره کل آموزش وپرورش استان از مدارس متوسطه دوم شهرستان اردکان  بازدید کردند.
هادی نیا و فلاحی ،کارشناسان اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد بهمراه فتوحی، کارشناس سنجش این مدیریت، ازتعدادی مدارس متوسطه دوم شهرستان بازدیدکرده و دفاتر ارزشیابی و امتحانات و مستندات ارزشیابی مستمر آنها را مورد بررسی قراردادند و در پایان با حضوردر واحد سنجش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان به بررسی دفاترواسنادمربوط به این واحد نیزپرداختند.