نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه تصحیح امتحانات نهایی

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه تصحیح امتحانات نهایی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ، به همراه مسعود ابراهیم‌زاده و مسعود فداکار ، کارشناسان آموزش متوسطه اول و حراست از حوزه تصحیح اوراق امتحانات نهایی بازدید به عمل آورده و روند تصحیح امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.