نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از دبستان قیام

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از دبستان قیام


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، محمد اشرفیان و محمد رضاپور، مدیر و معاون پشتیبانی این مدیریت از دبستان دوره اول قیام بازدید بعمل  آورده و روند اجرای امور آموزشی، پرورشی و اداری و مالی این آموزشگاه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.