نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از پایگاه سنجش نوآموزان بدو ورود

بازدید مدیر آموزش و پرورش از پایگاه سنجش نوآموزان بدو ورود


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان، مدیر آموزش و پرورش ، بهمراه حمید ادبی و رضا شاکر ، معاون آموزشی و کارشناس سنجش این مدیریت از روند برگزاری سنجش نوآموزان بدو ورود به پایه اول ابتدایی بازدید بعمل آورده و ضمن تشکر از دست اندرکاران این امر به بررسی مسائل و مشکلات آن نیز پرداختند.
شایان ذکر است از ابتدای آغاز روند سنجش این نوآموزان ‌، بیش از 1400 نوآموز مورد سنجش قرار گرفته اند و پیش بینی می شود تا پایان این روند جمعا نزدیک به 2000نوآموز مورد سنجش قرار گیرند.