نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل نوسازی از مدارس وپروژه های در حال ساخت

بازدید مدیرکل نوسازی از مدارس وپروژه های در حال ساخت


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

کمیته برنامه ریزی شهرستان اردکان با حضور کلیه اعضاء در محل فرمانداری برگزار گردید.در این جلسه از تخصیص اعتبار لازم جهت ادامه کار پروژه های عمرانی آموزش وپرورش تصمیماتی اتخاذ گردید.محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان با توجه به افزایش تعداد دانش آموزان ووجودفضاهای فرسوده در سطح شهرستان خواستار اتمام سریع پروژه های عمرانی آموزش وپرورش با توجه به انجام تعهد خیرین مدرسه سازدر اهدا زمین وساخت بخشی از فضاها،لازم دانست تعهد دولت به این پروژه ها انجام گیرد.در ادامه با حضوررییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان،مدیرکل نوسازی مدارس وهیئت همراه از پروژه های در دست احداث آموزش وپرورش اردکان بازدید به عمل آمد.