نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش اردکان از دبیرستان اتباع (احد)

بازدید مدیرآموزش وپرورش اردکان از دبیرستان اتباع (احد)


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:
محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان ازدبیرستان اتباع احد بازدیدکرد.وی در سرکلاس درس دانش آموزان اتباع افغانی حاضرشد ودر جریان  تحصیل ومسائل آموزشی آنان قرارگرفت.گفتنی است که دبیرستان احد درمقطع اول متوسطه 135دانش آموز ودر مقطع دوم متوسطه 17دانش آموز دارد.