نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروه های آموزشی دوره های مختلف شهرستان فارسان ازآموزشگاه های شهرستان اردکان

بازدید سرگروه های آموزشی دوره های مختلف شهرستان فارسان ازآموزشگاه های شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

سرگروه های آموزشی دوره های مختلف تحصیلی شهرستان فارسان از مدارس این شهرستان بازدید کردند . خانم دکتر محمدی کارشناس تکنولوژی وگروه های آموزشی فارسان ومسئول هماهنگ کننده این بازدید درجلسه جمع بندی، انتخاب شهرستان اردکان ؛کیفیت برترآموزش وپرورش وبهره مندی از تجارب موفق آموزشی وپرورشی این شهرستان دانست وخواستارتعامل وهمکاری این دو شهرستان گردید.