نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ازپروژه های عمرانی دردست احداث

بازدید رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ازپروژه های عمرانی دردست احداث


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مهندس حسینی پور ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از پروژه های عمرانی در دست احداث آموزش وپرورش اردکان بازدید نمود،دراین بازدید که مهندس عارفی مدیرکل نوسازی مدارس، وی را همراهی می کرد ضمن قدردانی از خیرین در حوزه اهداء زمین وساخت فضاهای آموزشی؛پیگیری تخصیص اعتبار بودجه به علت نیاز شدید منطقه به فضای آموزشی را وعده داد.محمد اشرفیان مدیر اداره ؛پروژه های ناتمام خیرین وافزایش جمعیت دانش آموزی را با توجه به مهاجر پذیر بودن شهرستان  یاد آورشد واز توجه مسئولین استان به این مسئله قدردانی وتشکر نمود.