نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاسهای آمادگی سال تحصیلی جدید

بازدید از کلاسهای آمادگی سال تحصیلی جدید


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، حمید ادبی، معاون آموزشی، محمدعلی طالعی، معاون پرورشی و شهلاسادات مصطفوی، کارشناس آموزش ابتدایی این مدیریت از کلاسهای آمادگی و تقویتی سال تحصیلی 97-96 دبستان 22 بهمن بازدید کردند و روند برگزاری این کلاسها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.