نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پایگاه هدایت تحصیلی ویژه پسران

بازدید از پایگاه هدایت تحصیلی ویژه پسران


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان وحمید ادبی مدیرومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش اردکان از پایگاه هدایت تحصیلی پسران واقع در دبیرستان نمونه سعدی بازدید نمودند. ازآنجایی که هدایت تحصیلی وشغلی به صورت فرایندی می باشدبرای جلوگیری از آسیب های احتمالی باید به مشاوران متخصص وتوانمند مراجعه نمود تا رشته  تحصیلی متناسب با شخصیت و علاقه دانش آموزان  به آنان معرفی گردد. در این پایگاه مشاوران تحصیلی آموزشگاه های اردکان حضور داشتند وراهنمایی ها ومشاوره های لازم را به دانش آموزان ارائه نمودند.