نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس سلمان ورضا علی قاسمی

بازدید از مدارس سلمان ورضا علی قاسمی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش :

محمد اشرفیان به همراه جمعی از کارشناسان اداره از مدارس مرحوم رضا علی قاسمی وسلمان روستای ترک آباد  بازدید کرد ودر این بازدید با برخی از آموزگاران وهمکاران شاغل در این دو آموزشگاه دیدار وگفتگویی داشت واز مسائل ومشکلات آنان ازنزدیک آگاه شد وهمچنین ایشان در کلاسهای درس این مدارس حاضر وازروش  تدریس معلمان ومیزان یادگیری دانش آموزان باخبر گشت.

.