نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های امتحانی متوسطه دوره دوم فنی حرفه ای

بازدید از حوزه های امتحانی متوسطه دوره دوم فنی حرفه ای


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان همراه با جمعی از کارشناسان این مدیریت از حوزه امتحانات آموزشگاه های فنی حرفه ای  شهید صدوقی، شفق ، کارودانش حسن پور، فاطمه الزهرا و شهید مطهری بازدید به عمل آوردند.